top of page

Hanke on päättynyt ja loppuraportti on luettavissa

16.8.2023

VHVSY koordinoi Vantaanjoen taimenen ja siian nousuvaellusselvitys Vantaanjoella 2020–2023 nimistä hanketta vuosina 2020–23. Hankkeen aikana merkittiin yhteensä 152 meritaimenta, lohta ja siikaa, joiden käyttäytymistä jokisuulla ja ylempänä joessa seurattiin. Lisäksi hankkeessa arvioitiin Keravanjokeen ja Vantaanjokeen vuosina 2021 ja 2022 nousseiden lohikalojen määriä kameraseurannan, kalalaskurin ja kaikuluotainlaitteiston avulla.

Hankkeen tutkimukset ja raportointi toteutettiin yhteistyössä Kala- ja vesitutkimus Oy:n kanssa. Vuoden 2022 kaikuluotaustutkimus toteutettiin yhteistyössä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kanssa.

Tulosten perusteella taimenilla ei ole vaikeuksia nousta Vantaanjokeen Vanhankaupunginkosken itäistä haaraa pitkin. Nopeimmat yksilöt nousivat kosken yläpäähän alle kahdessa tunnissa. Yksilöiden välinen vaihtelu nousuajoissa oli kuitenkin suurta. Lähettimellä merkityistä siioista saatujen havaintojen perusteella siioilla ei ole halua nousta Vantaanjokeen. Nousuvietin puuttuminen voi selittyä osaltaan siikojen istutusalkuperällä.

Aiemmin heikosti toimivaksi arvioitu Keravanjoen alaosan Kirkonkylänkosken kalatie oli kalojen pääasiallisin nousureitti ja sen voidaan katsoa toimivan vähintään kohtalaisesti. Padon yli hyppääminen osoittautui haastavaksi ja hyppäämällä ylittävien kalojen lukumäärä jäi runsaista yrityksistä huolimatta melko alhaiseksi.

Syksyllä 2021 toteutetun meritaimenten ylisiirron ja kalatieseurannan perusteella taimenilla ei ole vaikeuksia hakeutua Kellokosken kalatiehen ja liikkua kalatiessä niin halutessaan. Kalat eivät kuitenkaan hakeutuneet kalatiestä ylävirtaan. Syyksi arveltiin nousuvietin puuttuminen ja padon alla tapahtuva kalojen keskinäinen kutu.

Vesistöä ylävirtaan seuratut merkityt meritaimenet hakeutuivat laajalle alueelle Vantaanjoen pääuomassa ja Keravanjoessa sekä niiden sivu-uomissa. Taimenet nousevat lisääntymään useisiin hyvin pieniinkin sivupuroihin. Ylimmäs jokeen nousseet kalat havaittiin Nukarinkoskella noin 60 km:n päässä jokisuulta.

Tutkimuskalojen pyynnin ja lähettimellä merkittyjen kalojen seurantatulosten perusteella taimenen pääasiallinen jokeen nousun ajankohta näyttää painottuvan syyskuulle. Sivupuroihin kalat hakeutuvat yleensä vasta juuri ennen kutuajan alkamista lokakuun lopulla.

Vuoden 2021 Kirkonkylänkoskella toteutetun seurannan pohjalta arvioitiin Keravanjoen kokonaisnousijamääräksi yhteensä 229–301 taimenta.

Vantaanjokeen nousevien kalojen määrää arvioitiin kaikuluotauksella noin kahden kilometrin päässä jokisuulta heinä-marraskuun aikana vuonna 2022. Lohikaloiksi luokiteltuja nousukaloja havaittiin 710 kappaletta. Noin kaksi kolmasosaa havaituista nousukaloista oli luotainaineiston perusteella yli 60 cm:n pituisia.

Lue koko raportti täältä.

Tutustu myös hankkeen loppuseminaarin asiantuntijaesityksiin täältä.

VHVSY on käynnistänyt NOUSU-hankkeessa pilotoidun kaikuluotaustutkimuksen pohjalta uuden  NOUSU-rahoitteisen hankkeen, jossa kaikuluodataan jokeen nousevat meritaimenet ja joesta laskeutuvat ankeriaat 2.6.­–30.10.2023 välisenä aikana. Jatkohankkeen raportti valmistuu vuoden lopussa.

Lisätietoja voi kysyä hankkeen koordinaattorilta Oula Tolvaselta

(oula.tolvanen(at)vantaanjoki.fi, 044 7210821)

bottom of page