_A020315.JPG

VKK

Vanhankaupunginkoski

Helsingissä sijaitseva Vanhankaupunginkoski on portti Vantaanjoen vesistöön. Koski jakautuu kahdeksi haaraksi, joiden välissä olevassa Kuninkaansaaressa sijaitsevat vanhat Helsingin vesilaitoksen tilat. Tiloissa toimii nykyisin Tekniikan museo.


Koski on ollut osittain padottuna jo vuosisatoja. Viimeisimmän muotonsa länsihaarassa nykyisin sijaitseva pato sai vuonna 1874, kun Helsingin vesilaitos korotti patoa, jotta Vantaanjoesta riittäisi juomavettä kasvavan uuden pääkaupungin tarpeisiin.

PADOTTU LÄNSIHAARA

Vantaanjoen meritaimenkannan vahvistuttua keskustelu jokisuussa sijaitsevan Vanhankaupunginkosken padosta ja sen museovoimalasta on käynyt kiivaana. Padon purkamisen puolesta on tehty useita Helsingin kaupunginvaltuuston aloitteita, joiden pohjalta Helsingin kaupunki on teetättänyt selvityksiä padon purkamisen vaikutusten kartoittamiseksi.

 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2017, että tulevaisuudessa patorakenteet säilytetään ennallaan ja kalojen nousumahdollisuuksia parannetaan kunnostamalla Vanhankaupunginkosken itähaaran nousureitti.

Vuonna 2019 ilmeni, että padon yhteydessä toimineella Helen Oy:n museovoimalalla ei koskaan ole ollut vesilain mukaista lupaa. Pian uutisen jälkeen Helen ilmoitti lopettavansa energiantuotannollisesti vähäpätöisen (0,25 MW) voimalan käytön vuoden 2019 loppuun mennessä.

ITÄHAARA

Kalojen nousun mahdollistamiseksi itähaaraan rakennettiin vuonna 1986 tekninen kalatie, joka muutettiin tekokoskeksi vuonna 1999. Kalatiestä huolimatta kalojen nousun tiedetään olevan rajoittunutta ainakin siian ja vimman osalta.

Kunnostamisen suunnitteluvaihe valmistuu keväällä 2021, mutta varsinaisten rakennustöiden arvellaan käynnistyvän talvella 2022–2023. Kunnostamisen tueksi ja vaikutusten selvittämiseksi vaelluskalojen liikkeitä padon ja kalatien ympäristössä selvitetään tässä hankkeessa seuraamalla niitä radiolähettimien avulla. Tavoitteena on, että selvitysten avulla kalojen luontainen käyttäytyminen voidaan huomioida nousuväylän muotoilussa.

Alapuolisessa kuvanauhassa on esitelty itähaaran eri vaiheita 1970-luvun lopulta nykypäivään.

_A020307.jpg

HANKKEEN TOIMENPITEET ALUEELLA

VKK_pato (1).JPG
_9219461-Edit.jpg
_A020140.jpg

2020

Lähtötilanteen selvittäminen

Yhteensä 39 taimenta, 1 lohi ja 10 siikaa merkittiin radiolähettimin ja niiden liikkeitä Vanhankaupunginkosken alueella seurattiin kiinteiden vastaanottimien avulla. Tavoitteena oli selvittää kalojen itähaaran nousuun ja laskuun käyttämä aika ja reitti sekä kalojen hakeutumisherkkyys länsihaaran padon alapuolelle.

2023

Kunnostetun itähaaran nousukelpoisuuden arviointi

Itähaaran kunnostamisen jälkeen radiolähetinseuranta uusitaan. Päätavoitteena on selvittää siikojen kyky nousta muokattua itähaaraa pitkin Vantaanjokeen. Lisäksi huomiota kiinnitetään kalojen liikkumiseen itä- ja länsihaarojen välillä. Havaintojen pohjalta pyritään laatimaan suosituksia itähaaran kunnostuksen hienosäätämisestä.

2024

Itähaaran toimivuuden varmistaminen

Toinen syksy kunnostamisen jälkeen. Edeltävän syksyn seuranta uusitaan, jotta itähaaran nousuväylän toimivuudesta saadaan varmuus. Kalojen merkinnässä keskitytään siikojen merkitsemiseen.