top of page
DJI_0719-HDR.jpg

VKK

Vanhankaupunginkoski

Helsingissä sijaitseva Vanhankaupunginkoski on portti Vantaanjoen vesistöön. Koski jakautuu kahdeksi haaraksi, joiden välissä olevassa Kuninkaansaaressa sijaitsevat vanhat Helsingin vesilaitoksen tilat. Tiloissa toimii nykyisin Tekniikan museo.


Koski on ollut osittain padottuna jo vuosisatoja. Viimeisimmän muotonsa länsihaarassa nykyisin sijaitseva pato sai vuonna 1874, kun Helsingin vesilaitos korotti patoa, jotta Vantaanjoesta riittäisi juomavettä kasvavan uuden pääkaupungin tarpeisiin.

PADOTTU LÄNSIHAARA

Vantaanjoen meritaimenkannan vahvistuttua keskustelu jokisuussa sijaitsevan Vanhankaupunginkosken padosta ja sen museovoimalasta on käynyt kiivaana. Padon purkamisen puolesta on tehty useita Helsingin kaupunginvaltuuston aloitteita, joiden pohjalta Helsingin kaupunki on teetättänyt selvityksiä padon purkamisen vaikutusten kartoittamiseksi.

 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2017, että tulevaisuudessa patorakenteet säilytetään ennallaan ja kalojen nousumahdollisuuksia parannetaan kunnostamalla Vanhankaupunginkosken itähaaran nousureitti.

Vuonna 2019 ilmeni, että padon yhteydessä toimineella Helen Oy:n museovoimalalla ei koskaan ole ollut vesilain mukaista lupaa. Pian uutisen jälkeen Helen ilmoitti lopettavansa energiantuotannollisesti vähäpätöisen (0,25 MW) voimalan käytön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 1.6.2022, että Helsinki ryhtyy selvityksiin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen puolesta osittain tai kokonaan. Päätös pohjautui vuonna 2021 jätetylle valtuustoaloitteelle. Kokonaissuunnitelman on tarkoitus valmistua helmikuussa 2023. Lue aiheesta uutiset esimerkiksi täältä ja täältä.

ITÄHAARA

Kalojen nousun mahdollistamiseksi itähaaraan rakennettiin vuonna 1986 tekninen kalatie, joka muutettiin tekokoskeksi vuonna 1999. Kalatiestä huolimatta kalojen nousun tiedetään olevan rajoittunutta ainakin siian ja vimman osalta.

Kunnostamisen suunnitteluvaihe valmistui keväällä 2021, mutta varsinaiset rakennustyöt odottavat toistaiseksi länsihaaraa koskevien selvitysten valmistumista.

Alapuolisessa kuvanauhassa on esitelty itähaaran eri vaiheita 1970-luvun lopulta nykypäivään.

_A020307.jpg

HANKKEEN TOIMENPITEET ALUEELLA

VKK_pato (1).JPG
_9219461-Edit.jpg

2020

Lähtötilanteen selvittäminen

Yhteensä 39 taimenta, 1 lohi ja 10 siikaa merkittiin radiolähettimin ja niiden liikkeitä Vanhankaupunginkosken alueella seurattiin kiinteiden vastaanottimien avulla. Tavoitteena oli selvittää kalojen itähaaran nousuun ja laskuun käyttämä aika ja reitti sekä kalojen hakeutumisherkkyys länsihaaran padon alapuolelle. Lue raportti täältä.

2022

Vantaanjokeen nousevien meritaimenten lukumäärän laskenta

Vanhankaupunginkosken tulevaisuuden ollessa vielä epävarma länsihaaran padonpurkamisen selvitysvaiheen ajan, toteutetaan hankkeessa itähaaran kunnostuksen jälkeisen seurannan sijaan koko joen nousukalamäärän seuranta. Seuranta toteutetaan käyttäen kaikuluotausteknologiaa hyödyntävää kalaskuria.

bottom of page